İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Eskişehir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

AFAD ESKİŞEHİR STAJ DUYURUSU (GÜNCELLENMİŞTİR) 12 Nisan 2018

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 16/11/1983 tarihli ve 8317408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği ”ne dayanılarak hazırlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Staj Yönergesi kapsamında, Müdürlüğümüzde staj yapmak isteyen öğrencilerin işlemleri söz konusu yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

 Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde staj yapmak isteyen mesleki ve teknik eğitim liselerinin öğrencileri için öğretim yılı içerisinde (Eylül – Haziran ayları arasında), ön lisans ve lisans öğrencileri için ise yaz tatili döneminde (Haziran – Eylül ayları arasında) yaptırılır. Staj Yönergesinin 7. Maddesine göre aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 15 Nisan  – 15 Haziran tarihleri arasında Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

 Staj süresi, herhangi bir kısıtlama ve zorunluluk dışında, eğitim kurumlarının şart koştuğu zorunlu staj süresi kadardır. Ancak böyle bir sürenin belirtilmediği durumlarda 6'ncı maddede yer alan dönemler, içerisinde kalmak kaydıyla staj süresi 20 iş günüdür. Staj, hafta içi mesai saatleri içinde tam gün süreli olarak yapılır. Staj süresi boyunca ücret ödemesi yapılmayacaktır. 

Yönergenin 8. Maddesinin 6.Fıkarasındaki "Bir dönemde staj yapılacak İl Müdürlüğü veya merkez teşkilatının dolu kadro sayısının %50' sine kadar stajer kabul edebilir" hükmüne göre  yapılan başvurular değerlendirilecektir.

Stajyer, stajın mahiyetine uygun düştüğü ölçüde 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanmış ödev ve sorumluluklar ile iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak zorundadır. Aksi halde staj yapan kişinin stajına son verilerek, bu durum ilgilinin bağlı olduğu eğitim kurumuna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar ilgilinin yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez. Stajyer, kurumdaki araç gereç teçhizat ve malzemeleri iş kurallarına uygun kullanmak zorunda olup, kişisel kusurundan kaynaklı verdiği zararlardan sorumludur. Stajyer, staj yaptığı kurumun bilgi güvenliği ve gizlilik kurallarına riayet eder.

Staj başvurusu için gerekli belgeler:

  • Okullarından alacakları staj zorunluluk belgesi,
  • Öğrenim görülen eğitim kurumundan alınan resmi öğrenci belgesi,
  • Öğrencinin not ortalamasını gösterir belge,
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
  • Adli Sicil Kaydı,
  • 2 Adet Fotoğraf,
  • Ücretsiz Staj yapmak istediğine dair dilekçe,
  • Staj Başvuru Formu,
  • 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, bu kanun kapsamında ödenmesi gereken sigorta priminin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödeneceğini gösterir belge

 

AFAD Staj Basvuru Formu+1

AFAD Staj Yonergesi Guncel