İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Eskişehir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Müdürlüğü Görevleri

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 52. Maddesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün görevleri;

 • İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak.
 • Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak uygulamak ve uygulatmak.
 • İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezini yönetmek. Kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak.
 • Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek.
 • Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.
 • Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.
 • İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri illerde yerine getirmek.
 • Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.
 • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak.
 • Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.
 • Başkanlığın ve Valinin vereceği diğer görevleri yapmak, şeklinde yer almaktadır.